ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
ELEKTRA-BREE-BORDENBOUW NV

VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst van de goederen, bij onze
firma ingediend te worden.

2. De goederen reizen op gevaar en risico van de koper, zelfs bij kosteloze zendingen.

3. Alle bestellingen van goederen zullen slechts uitgevoerd worden naargelang onze mogelijkheden. Wij zullen ons inspannen deze zo vlug

mogelijk uit te voeren, maar geen enkele bestelling mag vernietigd worden om reden van te late levering, echter wel op voorwaarde dat
de bestelbon een vastgestelde datum vermeldt en wij ons hiermee akkoord verklaard hebben; doch een toestand van staking, een
sluiting van leveranciers of speciale weersomstandigheden zullen aanzien worden als overmacht die onze verantwoordelijkheid ten
opzichte van een bestelde leveringstermijn opheffen.

4. De verkoopsvoorwaarden blijven steeds geldig ondanks andere zelfs tegenstrijdige aankoopsvoorwaarden van onze klant.

5. Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport
tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule:
p = P x (0,40 x s/S + 0,35 x i/I + 0,25)
“P” is het bedrag van de uitgevoerde werken en “p” is het herziene bedrag.
“S” = het gemiddelde loon van kracht 10 kalenderdagen vóór de datum die voor het indienen van de offertes is vastgesteld.
“s” = het gemiddelde loon van kracht op de eerste dag van de in de vorderingsstaat beschouwde periode.
“I” = het indexcijfer van de grondstoffen en materialen met betrekking tot de kalendermaand vóór de uiterlijke datum die werd
vastgesteld voor het indienen van de offerte.
“i” = het indexcijfer van de grondstoffen en materialen met betrekking tot de kalendermaand vóór de eerste dag van de in de
vorderingsstaat beschouwde periode.

WAARBORGVOORWAARDEN
6. De waarborg wordt gedragen door de fabrikant of invoerder die de waarborg vaststelt.

7. Duur van de waarborgperiode.
• 1 jaar op onderdelen en het afgewerkt product.
• 6 maanden op arbeidsloon en verplaatsingskosten van onze technicus.

BETALINGSVOORWAARDEN
8. Alle facturen zijn betaalbaar te Genk.

9. Behoudens tegenstrijdige bepalingen, mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet incasseren.

10. Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.

11. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepalingen, zijn onze facturen contant betaalbaar.

12. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de
Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2% , met een minimum intrestvoet van 12%.

13. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met
minimum van 25,00 EUR.

14. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van
rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

15. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn,
onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal
hierdoor volstaan.

16. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijk invoering tegen de koper
en/of aanwijsbare andere aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs
indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de
koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling
of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

17. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde
voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij de wederverkoop.

18. Het trekken en/of aanvaarden van de wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en geen afwijking
van de verkoopsvoorwaarden.

19. In geval van betwisting, zijn alleen de rechtbanken van Tongeren bevoegd.

20. In geval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen
over die voortkomen uit deze herverkoop.

IMPREVISIEBEDING
21. Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de
uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden
beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven EBB nv het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.
Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege
geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering weer op te starten.